اعمال رسولأن

به نام پئرٚ آسمانی

سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ اعمالٚ رسولأن شمرَ، همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. خوداوندٚ جَا خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسَنیم.


 

Thumbnail image
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.