ایبراهیمٚ زندگی داستان

ایبراهیمٚ پیغمبر ایتأ پیلهدأنه شخصیت، کیتابمقدسٚ دورونٚ کی اونَ اُمتانٚ پئر ایسم بنَه‌یید. اَ فیلمٚ دورون، ایبراهیمٚ زندگی داستانَ شمرَ نیشأن دهیم کی چُطو ایبراهیم خودا فرمانٚ جَه پیروی بوکوده و خودا چطو اَ اطاعتٚ وستی اونَ و تومامٚ نسلأنٚ بعدٚ اون برکت بدَه.  اَ فیلم بر طبقٚ کیتابٚ تورات ایسه. امیدواریم کی اَ فیلمٚ دئنٚ جَه لذت ببرید و باعثٚ شیمی برکت ببه.

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.