یوسف، عزیزٚ مصر-زیرنیویس فارسی

سلام: شومأن حتماً تا هسه داستانأنٚ زیادی جه زندگی یوسفٚ پیغمبر بیده‌ییدی یا بیشنَوستید، اَ فیلمٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیتٚ مصر، شمرَ نیشأن داده ببه. هر چی کی شومأن اَ فیلمٚ میأن دینیدی جٚه تورات ایسه. و امید دأریم تا اَ فیلمٚ دِئن باعثٚ شیمی برکت ببه.

خلاصه‌‌یٚ یوسفٚ زندگی فیلم: یوسف، یعقوبٚ پیغمبرٚ زای بو‌ کی اونٚ برأرأن اونٚ اَمرأ حسودی کونیدی و یوسفَ تَوَدَییدی چا دورون ولی ...

اشتراک گذاری