استرٚ کیتاب

به نام پئرٚ آسمانی. سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. بسیار خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ استرَ به صورتٚ پی دی اف تقدیم شومأن، همزبانأنٚ گرامی بوکونیم.

Sunshine through wood.jpg
اشتراک گذاری