یوسف، عزیزٚ مصر-زیرنیویس گیلکی

سلام، شومأن حتماً تا هسه داستانأنٚ زیادی جٚه زندگی یوسفٚ پیغمبر بیده‌ییدی یا بیشنَوستید. اَ فیلمٚ میأن، سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیتٚ مصر، شَمَرَ نیشأن داده ببه. هر چی کی شومأن اَ فیلمٚ میأن دینیدی جٚه تورات ایسه. و امید دأریم تا اَ فیلمٚ دِئن باعثٚ شیمی برکت ببه.

خلاصه‌‌یٚ یوسفٚ زندگی فیلم:

یوسف، یعقوبٚ پیغمبرٚ زأی بو‌ کی اونٚ برأرأن اونٚ اَمره حسودی کونیدی و یوسفَ تَوَدَییدی چا دورون ولی ...

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.