خوش بَموییدی

گیلٚ برأرأن و گیلٚ خأخورأن،

خوشحالیم کی خوداوندٚ فیضٚ امرأ بتأنستیم خوداوندٚ حیات‌بخشٚ کلامٚ  بینیویشته‌یأنَ  صدا و تصویرٚ اَمرأ  شمرَ تقدیم بوکونیم. دوعا کونیم کی خوداوندٚ فیض و برکت، همه‌تأ روزأن ویشتر و ویشتر شیمی زندگی میأن بیده ببه.


هَطویم خوشحالیم کی شمرَ خبر بدیم گیلکی اپلیکیشن هم اندروید و  هم آیفونٚ ره رأ دکفته. اَ اپلیکیشنٚ اَمرأ تأنیدی کیتابٚ مقدسٚ گیلکی مطالعه بوکونید.


 گیلک زبانأن تأنیدی برنامه‌یٚ کیتاب مقدس دورون اندرویدٚره و آیفونٚ اَ لینکأنٚ اَمرأ  Google Play Store یا  iPhone App Store دانلود بوکونید. 


یوحنا انجیل بابٚ ۱، آیه ۱ تا ۳   

جٚه اوّل کلمه بو و کلمه خودا اَمرأ بو و کلمه، خودٚ خودا بو.  اون جٚه اوّل خودا اَمرأ بو.  همه چی توسطٚ اون به وجود بَمو و جٚه هر اونچی کی به وجود بَمو، هیچ چی بدونٚ اون به وجود نَمو.  در اون حیات بو و او حیات، نورٚ آدمیأن بو.

آیه ۱۴:

کلمه، انسانٚ خاکی بوبوسته و اَمی میأن ساکن بوبوسته و اَمأن اونٚ جلالَ بیده‌ییم، جلالی کی شایسته‌یٚ او یگانه پسری ایسه کی از طرفٚ پئر بَمو، پُر از فیض و راستی.

Share