فیلمٚ عیسی مسیحٚ زندگی‌

عیسی مسیح

این فیلم معرفی کاملی از عیسی توسط انجیل لوقا می باشد. عیسی همواره مردم را غافلگیر و مبهوت می کرد، از تولد معجزه آساِی خود تا برخاستنش از قبر. زندگی پرشور او را از طریق گزیده ای از کتاب لوقا؛ تمام معجزات، تعالیم، و شفقت او، پیگیری کنید.

 • 2:07:53

  عیسی مسیح - تمام ویدیو

 • 8:08

  1 ابتدا

 • 3:42

  2 تولّد عیسی

 • 2:15

  3 کودکی عیسی

 • 3:47

  4 تعمید آب عیسی توسط یحیی تعمید دهنده

 • 2:22

  5 شیطان عیسی را وسوسه می‌کند

 • 3:07

  6 عیسی به انجام رسیدن پیشگوئی آیات را اعلان می کند

 • 1:02

  7 مثل فریسی و باجگیر

 • 2:01

  8 معجزۀ صید ماهی

 • 2:14

  9 دختر خایروس به زندگی برگشت

 • 3:10

  10 انتخاب شاگردان

 • 1:02

  11 خوشا بحال‌ها

 • 3:38

  12 موعظۀ بالای کوه

 • 0:19

  13 خوشابحال کسانی که می‌شنوند و اطاعت می‌کنند

 • 2:56

  14 بخشیدن زن گناهکار

 • 0:43

  15 زنان پیرو عیسی

 • 1:56

  16 یحیی تعمید دهنده در زندان

 • 2:18

  17 مَثل برزگر و بذر

 • 0:55

  18 مَثل چراغدان

 • 1:58

  19 عیسی طوفان را آرام می‌کند

 • 2:16

  20 شفای دیوزده

 • 2:29

  21 خوراک دادن عیسی به پنج هزار نفر

 • 1:23

  22 پطرس اعلام می‌ کند که عیسی، مسیح موعود می باشد

 • 1:45

  23 تبدیل هیئت

 • 2:15

  24 عیسی مسیح شیطان را از تن پسر بیرون می‌آورد

 • 0:57

  25 دعای ربانی

 • 2:23

  26 تعلیم دربارۀ دعا و ایمان

 • 0:54

  27 وای بر آنانی که دیگران را به گناه می‌کشند

 • 0:28

  28 ملکوت خدا همچون دانۀ خردل

 • 0:29

  29 وقت گذاشتن عیسی با گناهکاران

 • 1:57

  30 شفا در روز سبت

 • 1:38

  31 مَثل سامری نیکو

 • 1:44

  32 شفای بارتیماؤس

 • 2:21

  33 عیسی و زکی

 • 0:42

  34 عیسی مرگ و قیام خود را پیشگویی می‌کند

 • 1:10

  35 ورود پیروزمندانۀ عیسی

 • 1:00

  36 عیسی برای اورشلیم گریه می‌کند

 • 1:51

  37 عیسی صرافان را از معبد بزرگ بیرون می‌کند

 • 0:45

  38 هدیۀ بیوه زن

 • 0:59

  39 یوحنا قدرت عیسی مسیح را زیر سؤال می‌برد

 • 1:50

  40 مَثل تاکستان و باغبانان

 • 0:58

  41 پرداخت مالیات به قیصر

 • 2:55

  42 شام آخر

 • 2:29

  43 تعلیم در بالاخانه

 • 4:22

  44 عیسی مورد خیانت قرار گرفت و دستگیر شد

 • 2:23

  45 پطرس عیسی را انکار می‌کند

 • 1:58

  46 عیسی محاکمه و مسخره شد

 • 1:43

  47 عیسی به حضور پیلاطس آورده می‌شود

 • 1:24

  48 عیسی در حضور هیرودیس

 • 2:56

  49 عیسی محکوم شده است

 • 3:34

  50 عیسی صلیب خود را حمل می‌کند

 • 2:49

  51 عیسی مصلوب شده است

 • 0:56

  52 قرعه انداختن سربازان بر سر لباس عیسی

 • 1:06

  53 لوحی بر روی صلیب

 • 1:39

  54 محکومین مصلوب می گردند

 • 1:45

  55 مرگ عیسی

 • 2:00

  56 تدفین عیسی

 • 1:28

  57 فرشتگان بر سر قبر

 • 1:22

  58 قبر خالی

 • 1:55

  59 عیسی قیام کرده ظاهر می‌شود

 • 1:15

  60 فرمان اعظم و صعود

 • 5:40

  61 دعوت برای شناخت شخصی عیسی

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.