اعمال رسولأن

به نام پئرٚ آسمانی

سلام خوأننده‌یأنٚ عزیز، برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ اعمالٚ رسولأن شمرَ، همزبانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. خوداوندٚ جَا خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسَنیم.


 

Thumbnail image
اشتراک گذاری