یوسف، عزیزٚ مصر-از یوتوب

سلام: شومأن حتماً تا هسه داستانأنٚ زیادی جه زندگی یوسفٚ پیغمبر بیده‌ییدی یا بیشنَوستید، اَ فیلمٚ میأن سعی بوبوسته به صورتٚ کامل زندگی‌یٚ اَ پیله شخصیتٚ مصر، شمرَ نیشأن داده ببه. هر چی کی شومأن اَ فیلمٚ میأن دینیدی جٚه تورات ایسه. و امید دأریم تا اَ فیلمٚ دِئن باعثٚ شیمی برکت ببه.

خلاصه‌‌یٚ یوسفٚ زندگی فیلم: یوسف، یعقوبٚ پیغمبرٚ زای بو‌ کی اونٚ برأرأن اونٚ اَمرأ حسودی کونیدی و یوسفَ تَوَدَییدی چا دورون ولی ...

اَگر خوأییدی زیرنیویس فیلمَ به زبانٚ گیلکی بیدینید تأنیدی گزینه، 

 رو وختی کی فیلمَ دئن‌دریدی کلیک بوکونید.

 

Life of Joseph in Gilaki 1 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۱ از ۸- به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 2 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۲ از ۸- به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 3 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۳ از ۸- به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 4 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش۴ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 5 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۵ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 6 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۶ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 7 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۷ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 8 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۸ از ۸ - به گیلکی

اشتراک گذاری