یوحنا انجیل

 یوحنا انجیلٚ دورون، عیسی مسیح به عنوانٚ کلمه‌یٚ الهی و اَبدی کی دنیا به توسطٚ اون ساخته بوبوسته معرفی بوبو. و دینیمی کی در سرتاسرٚ دورانی کی عیسی مسیح اَ دنیایٚ خاکی دورون ایسه بو بر علیٚه اَ باور مخالفت و تضاد نَهه بو.  اَ تضاد و مخالفت باعثٚ کوشته بوستنٚ مسیح صلیبٚ رو بوبوسته. پس با اونٚ مرگ و قیام بو کی خو مأموریتَ به انجام و کمال برسأنه و با انجامٚ اَ مأموریت خودشَ و خودای پیئرَ بشنأسأنه. اَ انجیلٚ دورون زندگی‌یٚ عیسی، مسیحٚ موعود، به صورتٚ ایتأ مجموعه جٚه

نیشأنیأن و معجزاتٚ کی اتفاق دکفته و به صورتٚ سمبلیک بهتصویر بکشه بوبوسته. چیزی کی قابلٚ توجه‌یٚ و یوحنا انجیلٚ مشخص کونه به کار بردنٚ سمبلیک جٚه اشیا و اسامی در زندگی‌یٚ روزمره‌ی. جٚه اَ طریق به حقیقت و واقعیتأنٚ روحانی اشاره به. نیشأنیأنی مثلٚ: آب، نان، نور، چوپان و برّه، تاک و اونٚ میوه.


Thumbnail image

پخش صوتی انجیل یوحنا به زبان گیلکی از تاریخ 2011/3/31 - 1390/01/11 از رادیو هر پنجشنبه ساعت 21:45 به وقت محلی برروی طول موج MW 1377 KHZ  

Radio Program in Gilaki

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.