آهنگأنٚ پرستشی

سلام، به خوأستٚ خودا بتأنستیم آهنگأنٚ پرستشیٚ مسیحی به زبانٚ گیلکی شیمی دسترس قرار بدیم تا جٚه اَ راه باعثٚ برکت بیبیم. دعا کونیم که خوداوند جٚه اَ طریق شیمی دیلأنٚ اَمَرأ گب بزنه.

Thumbnail image
اشتراک گذاری