ایبراهیمٚ داستان- جٚه یوتوپ

ایبراهیمٚ پیغمبر ایتأ پیله دانه شخصیت، کیتاب مقدسٚ دورونه کی اونَ اُمتانٚ پئر ایسم بنَه‌یید. اَ فیلمٚ دورون، ایبراهیمٚ زندگی داستانَ شمرَ نیشأن دهیمی کی چُطو ایبراهیم خودا فرمانٚ جَا پیروی بوکوده و خودا چطو اَ اطاعتٚ وستی اونَ و تومامٚ نسلأنٚ بعدٚ اونَ برکت بدَه. اَ فیلم بر طبقٚ کیتابٚ تورات ایسٚه. امیدواریم کی اَ فیلمٚ دئنٚ جَا لذت ببرید و باعث شیمی برکت ببه.

 

فیلم کامل زندگی حضرت ابراهیم به گیلکی - Life of Abraham-Gilaki (Full)

ابراهیم به گیلکی، بخش 1 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی ،بخش 2 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی،بخش 3 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی،بخش 4 از5- Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی،بخش 5 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.