فیلمأنٚ پرستشی

با سلام، به خوأستٚ خدا بتانستیم فیلمأنٚ پرستشیٚ مسیحیٚ به زبانٚ گیلکی شیمی دسترس قرار بدیم تا جه اَ راه باعثٚ  برکت بیبیم. ببه که خداوند جه اَ طریق شیمی دیلانٚ اَمَره حرف بزنه.

اشتراک گذاری